POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, firma INSERYAL SL Unipersonal, firma odpowiedzialna za tę stronę internetową, zwana dalej bez rozróżnienia Firmą lub osobą odpowiedzialną, zobowiązuje się zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka danych zebranych na tej stronie www.inseryal.es

1.- TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH.

Aby rozwiązać wszelkie problemy wynikające z korzystania z tej witryny, możesz skontaktować się z INSERYAL, SL Unipersonal, z siedzibą pod adresem Avenida de Francia n° 51, 1°-1ª, 46023 Valencia, z CIF. B-98013071, bezpośrednio na podany adres, poprzez samą stronę internetową, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@inseryal.es

2.- NORMATYWNY.

INSERYAL, SL Unipersonal zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów i przetwarzania zgromadzonych przez nich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia , 2016 (RGPD) i Ustawa organiczna 3/2018 o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, zatwierdzona 5 grudnia 2018 r. (LOPDGDD) oraz ustawa 34/2002 z 11 lipca , Usługi społeczeństwa informacyjnego i handel elektroniczny (LSSI -CE).

3.- ZBIERANIE DANYCH.

INSERYAL, SL Unipersonal gromadzi Twoje dane osobowe na różne sposoby, a mianowicie:

● Poprzez formularze na Twoich stronach internetowych;

  • Za pośrednictwem wiadomości e-mail, które można wysyłać na adresy e-mail firmy;
    • Poprzez komunikację telefoniczną i/lub czat WhatsApp to Ty dostarczasz dane.

Respektując postanowienia art. 7 LOPDGDD i 8 RGPD, zgodę na zgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych przez INSERYAL, SL Unipersonal mogą wyrazić wyłącznie osoby, które ukończyły 14 rok życia. Jeśli jest to osoba niepełnoletnia poniżej 14 roku życia, na leczenie konieczna będzie zgoda rodziców lub opiekunów, która będzie uznawana za zgodną z prawem tylko w zakresie, w jakim wyrazili na to zgodę. Podobnie zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość przekazanych danych.

4.- ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych zainteresowanego odbywać się będzie na następujących zasadach określonych w art. 4 i 5 LOPDGDD oraz art. 5 RGPD:

Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: każdorazowo po całkowicie przejrzystej informacji o celach zbierania danych osobowych wymagana będzie zgoda zainteresowanej strony.

Zasada ograniczenia celu: dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Zasada minimalizacji danych: zbierane dane osobowe będą wyłącznie niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

Zasada dokładności: dane osobowe muszą być dokładne i zawsze aktualne.

Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w sposób umożliwiający identyfikację zainteresowanej strony przez czas niezbędny do celów ich przetwarzania.

Zasada integralności i poufności: dane osobowe będą traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i poufność.

Zasady proaktywnej odpowiedzialności: Administrator danych będzie odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania powyższych zasad.

5.- KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu podawane są zawsze przez osobę zainteresowaną i są to: Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

6.- CEL PRZETWARZANIA DANYCH.

Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zainteresowanej strony lub zainteresowanej strony jest udzielenie odpowiedzi na żądanie informacji na temat żądanej usługi i późniejsze zarządzanie stosunkiem umownym i/lub handlowym.

Inne cele, dla których INSERYAL, SL Unipersonal może przetwarzać Twoje dane osobowe to:

-Przetwarzanie danych zainteresowanych stron w celu przygotowania umów.

-Przetwarzanie danych w celu rozliczeń i administrowania stosunkami handlowymi i/lub umownymi.

-Reaguj na prośby o informacje, gdy o nie poprosisz.
– Umożliwić rejestrację jako zainteresowany usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
– Włącz swój udział w ewentualnych loteriach i promocjach przeprowadzanych za pośrednictwem serwisu, gdy zarejestrujesz się do nich.
– Poznaj swój poziom satysfakcji i uzyskaj uwagi na temat swoich doświadczeń we współpracy z naszą firmą.

– Wysyłania Ci elektronicznych i nieelektronicznych komunikatów handlowych, które pozwalają Ci być na bieżąco z ofertami i promocjami INSERYAL, SL Unipersonal oraz, w stosownych przypadkach, jej spółek powiązanych, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę.

Wykorzystywanie Twoich danych do profilowania nie jest planowane.

7. – PODSTAWA PRAWNA LECZENIA.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych będzie:

-Sztuka. 6.1.a) RGPD: Zgoda zainteresowanej strony.

 – Art. 6.1.b) RODO: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest zainteresowana strona lub do zastosowania na żądanie zainteresowanej strony środków przedumownych.

– Traktowanie niezbędne dla zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, pod warunkiem że interesy lub podstawowe prawa i wolności zainteresowanej strony nie przeważają nad tymi interesami.
Jeżeli dane nie będą przetwarzane, realizacja umowy lub wymienionych celów nie będzie możliwa.

W przypadkach, w których zainteresowany musi lub może podać swoje dane poprzez formularze w celu złożenia zapytania, żądania informacji lub z przyczyn związanych z zawartością serwisu, zostanie poinformowany, jeżeli wypełnienie któregokolwiek z nich będzie obowiązkowe. niezbędne dla prawidłowego przebiegu prowadzonej operacji.

8.- ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Dostęp do tych danych mogą jednak mieć osoby trzecie świadczące usługi na rzecz INSERYAL SL Unipersonal, z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych.

Nie przewiduje się międzynarodowego przekazywania Twoich danych.

9.- OCHRONA DANYCH.

Dane przetwarzane przez firmę jako Administratora Danych będą przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania relacji pomiędzy firmą a Tobą. Po jej zakończeniu Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, które znajdziesz w polityce prywatności każdego zabiegu.

10.- TAJEMNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

INSERYAL, SL Unipersonal przyjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, stosownie do poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka gromadzonych danych, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i uniknąć przypadkowego lub nielegalnego zniszczenia, utraty lub zmiany. danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych lub nieuprawnionego komunikowania się lub dostępu do takich danych.

Ponieważ jednak INSERYAL, SL Unipersonal nie może zagwarantować niezniszczalności Internetu ani całkowitego braku hakerów lub innych osób, które w nieuczciwy sposób uzyskują dostęp do danych osobowych, Administrator danych zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki poinformować zainteresowaną stronę, gdy tak się stanie. może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Zgodnie z przepisami art. 4 RODO przez naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rozumie się każde naruszenie bezpieczeństwa, którego skutkiem jest przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utrata lub zmiana przekazywanych, utrwalanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych albo nieuprawniona komunikacja lub dostęp do wspomniane dane.

Dane osobowe będą traktowane przez Administratora Danych jako poufne, który zobowiązuje się poinformować i zagwarantować w drodze zobowiązania prawnego lub umownego, że poufność ta będzie przestrzegana przez jego pracowników, współpracowników, powiązane firmy i każdą osobę, której informacje zostaną udostępnione.

11.- KORZYSTANIE Z PRAW.

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, odwołania, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania zawartych w RGPD i LOPDGDD, wysyłając pismo wraz z kopią Twojego DNI lub równoważnego dokumentu identyfikacyjnego na adres: INSERYAL, SL Unipersonal , Avenida de Francia n° 51, 1°-1ª 46023 Valencia HISZPANIA, lub e-mailem na adres info@inseryal.Jest on objęty tematem „Ochrona danych”. We wniosku należy określić, które z tych praw ma być spełnione, i należy do niego dołączyć kserokopię DNI lub równoważny dokument identyfikacyjny.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały należycie zapewnione, możesz złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD), o której więcej informacji znajdziesz na stronie www.aepd.es

Poniżej opisano każde z praw, z których możesz skorzystać wobec Administratora danych, określone w artykułach 12 do 18 LOPDGDD i artykułach 15 do 22 RGPD:

  • Prawo dostępu: jest to prawo zainteresowanej strony do uzyskania potwierdzenia, czy INSERYAL, SL Unipersonal przetwarza jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania informacji o jej konkretnych danych osobowych oraz o przetwarzaniu, jakie INSERYAL, SL Unipersonal przetwarza przeprowadzane lub przeprowadzane, a także dostępne informacje o pochodzeniu tych danych i odbiorcach komunikatów kierowanych lub planowanych dla nich.
  • Prawo do sprostowania: przysługuje osobie zainteresowanej prawo do modyfikacji danych osobowych, które okażą się nieprawidłowe lub, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, niekompletne.
  • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): jest to prawo zainteresowanej strony, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, do uzyskania usunięcia jej danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub traktaty; zainteresowany cofnął zgodę na leczenie i nie ma to innej podstawy prawnej; zainteresowana strona sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma innego uzasadnionego powodu, aby je kontynuować; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub dane osobowe zostały pozyskane w wyniku bezpośredniego oferowania usług społeczeństwa informacyjnego małoletniemu poniżej 14 roku życia. Oprócz usunięcia danych Administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt aplikacji, musi podjąć rozsądne działania, aby poinformować osoby odpowiedzialne przetwarzające dane osobowe o żądaniu zainteresowanej strony usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych .
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo zainteresowanej strony do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zainteresowany ma prawo lub uzyskać ograniczenie przetwarzania, gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych; leczenie jest nielegalne; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne zainteresowanej stronie do dochodzenia roszczeń; oraz gdy zainteresowana strona sprzeciwiła się leczeniu.
  • Prawo do przenoszenia danych: jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zainteresowana osoba będzie miała prawo otrzymać od Administratora danych osobowych swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz je przesłać innemu kontrolerowi leczenia. O ile jest to technicznie możliwe, Administrator danych przekaże dane bezpośrednio temu innemu administratorowi.
  • Prawo do sprzeciwu: przysługuje osobie zainteresowanej prawo do nieprzetwarzania jej danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez INSERYAL, SL Unipersonal.
  • Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: to prawo zainteresowanej strony do tego, aby nie podlegać zindywidualizowanej decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu. , chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej W przeciwnym razie.

11.- AKCEPTACJA I ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Niezbędne jest, aby osoba zainteresowana zapoznała się i zgodziła się z warunkami ochrony danych osobowych zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, aby Administrator danych mógł z tym postępować w formie, podczas przez okres i we wskazanych celach. Korzystanie z serwisu będzie równoznaczne z akceptacją jego Polityki Prywatności.

INSERYAL, SL Unipersonal zastrzega sobie prawo do modyfikacji swojej Polityki prywatności według własnych kryteriów lub ze względu na zmiany legislacyjne, orzecznicze lub doktrynalne Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD).